Особенности макроэкономического прогнозирования

ÓÄÊ 330.1 À.Ë. Âóãàëüòåð (Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ýêîíîìè÷åñêèé èíñòèòóò Ìèíýêîíîìèêè Óêðàèíû) ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎ...

1 downloads 10 Views 2MB Size Report

Recommend Documents

No documents